ISO3166-2 regions for YU

YU-CG : Crna Gora
YU-SR : Srbija
YU-KM : Kosovo-Metohija
YU-VO : Vojvodina