ISO3166-2 regions for KE

KE-110 : Nairobi Municipality
KE-200 : Central
KE-300 : Coast
KE-400 : Eastern
KE-500 : North-Eastern Kaskazini Mashariki
KE-700 : Rift Valley
KE-900 : Western Magharibi